یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان قرچک
یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان قرچک
یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان قرچک بصورت ماشینی و متوری برگزار شد.