برداشت خارک و رطب در آبادان | ورامین گستر
ورامین گستر